24 listopada 2022

                                               Historia Szkoły

 

SZKOŁA PO 1953 ROKU

       We wrześniu 1953 roku zabrzmiał pierwszy dzwonek, który rozpoczął rok szkolny w nowej szkole. Wcześniej w Gałkówku-Kolonii funkcjonowała szkoła niemiecka (do roku 1945 dziewięćdziesiąt procent mieszkańców miejscowości stanowiła ludność niemiecka). Nowa szkoła mieściła się w budynku murowanym, dwuskrzydłowym, parterowym. Posiadała sale lekcyjne, salę gimnastyczną, pracownię fizyczną, pokój nauczycielski, kancelarię i szatnię. Była to szkoła siedmioklasowa, a jej kierownikiem był Julian Żelga. Mieszkał on wraz żoną Leontyną, również nauczycielką w drewnianym budynku naprzeciw szkoły. Pełnił on powierzoną funkcję do roku 1955. W następnych latach kierownictwo szkoły obejmowali kolejno Józef Surosz (1955-1957), Włodzimierz Downar (1957-1958), Eugeniusz Gielec (1958-1975). Największy rozkwit ówczesna szkoła zawdzięcza kierownikowi Gielcowi. Młody, ambitny nauczyciel zdobywa z pomocą Komitetu Rodzicielskiego fundusze na ogrodzenie terenu szkoły, na nowe pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni (biologicznej, fizycznej). Teren wokół budynku został zagospodarowany na ogródek szkolny, posadzono nowe drzewa. W placówce zatrudniani byli nowi nauczyciele, którzy osiągali sukcesy zawodowe, podnosili poziom nauczania i doskonale współpracowali z lokalnym środowiskiem. W szkole organizowane były zbiórki żywność, ubrań dla biednych. Powstała też świetlica przyszkolna wyposażona w telewizor ,,Szmaragd”, gdzie codziennie zbierała się miejscowa ludność. Rok 1966/67 przyniósł zmiany. Został wprowadzony program ośmioklasowej szkoły podstawowej. Powiększyło się grono pedagogiczne. W latach 1970-1971 do szkoły uczęszczało 151 uczniów. Prężnie działała Spółdzielnia Uczniowska oraz Liga Ochrony Przyrody. Dużym autorytetem cieszyła się p. Wiesława Mucha, która 1 sierpnia 1975 roku zostaje mianowana nowym dyrektorem szkoły. Następnie władzę w szkole sprawowała p. Jadwiga Loba, jej następczyniami były p. Anna Gorzka ( która pełniła funkcję do 2002r.),p. Barbara Kozłowska (2002-2017). Od 2017 roku dyrektorem szkoły jest p. Adam Białek. Przez ostatnich kilkanaście lat zaszły w naszej szkole ogromne zmiany związane z poprawą warunków nauki i pracy uczniów oraz nauczycieli. Unowocześniona została baza sportowa i wyposażenie pracowni. Na dziedzińcu szkolnym powstał duży plac zabaw i miejsce do odpoczynku oraz ,,zielona klasa”. Dzięki staraniom władz Gminy Brzeziny budynek szkolny został gruntownie wyremontowany. Zmiany, które zaszły w szkole w ostatnim 60-leciu, wynikają zarówno z przemian w kraju, jak i z konsekwentnego działania nauczycieli i rodziców. Dzisiaj uczniowie są bardziej niż kilkanaście lat temu świadomi swoich potrzeb i praw, mają bardziej sprecyzowaną wizję swojej przyszłości. Chcąc sprostać oczekiwaniom uczniów, wzbogacono ofertę edukacyjną szkoły. Niezwykle cieszą też zmiany wychowawcze.  Można zaobserwować ewolucję postaw naszych uczniów wobec problemów.  Na przykład działa  uczniowski wolontariat, który podejmuje się różnych przedsięwzięć i okazjonalnych akcji. Samopomoc koleżeńska w szkole jest zjawiskiem powszechnym. Zadania szkoły na przyszłość wiążemy z utrzymaniem wysokiego poziomu nauczania, otwartością na zmiany oraz wspieraniem rodziców w wychowywaniu wrażliwych, odpowiedzialnych i szczęśliwych młodych ludzi.               Justyna Wielamek